Контрольна робота для студентів заочної форми навчання

Виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи є складовою навчального процесу та активною формою їх самостійної роботи.

Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті студентами у процесі вивчення дисципліни «Корпоративне управління», сформувати у них уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень на підприємствах і в організаціях.

Зміст контрольної роботи має відповідати плану і розкривати тему.

Варіант контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1. Сутність поняття «корпоративне управління».

2. Характеристика відкритого акціонерного товариства.

3. Складіть установчий договір відкритого акціонерного товариства.

Варіант 2

1. Види акціонерних товариств Контрольна робота для студентів заочної форми навчання.

2. Права й обов’язки акціонерів.

3. Складіть статут відкритого акціонерного товариства.

Варіант 3

1. Засновники та учасники відкритого акціонерного товариства.

2. Переваги та недоліки акціонерного товариства як організаційної форми управління.

3. Складіть схему державної реєстрації акціонерного товариства згідно з законодавством України.

Варіант 4

1. Зміст і значення статуту акціонерного товариства.

2. Порядок проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

3. Опишіть причини й порядок виключення акціонера з акціонерного товариства.

Варіант 5

1. Типи і категорії цінних паперів, що випускаються акціонерним товариством.

2. Структура органів управління акціонерного товариства.

3. Зазначте повноваження спостережної ради акціонерного товариства.

Варіант 6

1. Функції голови правління акціонерного товариства.

2. Роль держави в системі корпоративного управління.

3. Зазначте повноваження ревізійної комісії акціонерного товариства.

Варіант Контрольна робота для студентів заочної форми навчання 7

1. Порядок скликання і проведення надзвичайних, позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Корпоративний сектор як основа сучасної економіки України.

3. Проаналізуйте корпоративні джерела залучення інвестицій.

Варіант 8

1. Порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію.

2. Особливості корпоративного управління в умовах перехідного

періоду.

3. Зазначте існуючі недоліки чинного законодавства у сфері корпоративного управління.


documentbcowwkf.html
documentbcoxdun.html
documentbcoxlev.html
documentbcoxspd.html
documentbcoxzzl.html
Документ Контрольна робота для студентів заочної форми навчання